header banner
Default

discussies over toezichtkosten voor cryptodienstverleners


Table of Contents

  Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

  Rotterdam, 04 oktober 2023

  De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) brengt bij onder toezicht staande personen jaarlijks de voor dat jaar begrote kosten van haar toezicht in rekening. Dit doet DNB sinds 2020 ook bij cryptodienstverleners. Meerdere cryptodienstverleners zijn het hier niet mee eens en hebben bij de rechtbank beroep ingesteld tegen de bij hen over het jaar 2020 en het jaar 2021 in rekening gebrachte toezichtkosten.

   Deze cryptodienstverleners hebben bij de rechtbank aangevoerd dat met het registratieregime waaronder zij sinds 2020 vallen geen doorberekening van de toezichtkosten aan hen is beoogd en dat zij bovendien niet als onder toezicht staande personen kunnen worden aangemerkt. 

  Toezichtkosten

  De rechtbank volgt de cryptodienstverleners hierin niet. Naar het oordeel van de rechtbank houdt de invoering van de registratieplicht voor de cryptodienstverleners geen verband met de doorberekening van de toezichtkosten aan hen en moeten zij gezien de relevante wettelijke bepalingen worden aangemerkt als onder toezicht staande personen.

  De cryptodienstverleners worden door de rechtbank ook niet gevolgd in hun standpunt dat de wet- en regelgeving waarop de doorberekening van de toezichtkosten aan hen is gebaseerd in strijd is met algemene rechtsbeginselen of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

  DNB

  Wel is de rechtbank het met de cryptodienstverleners eens dat de manier waarop DNB registratieverzoeken beoordeelt in strijd is met de reikwijdte van de door de Europese wetgever in de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (ook de AMLD5 genoemd) neergelegde registratieplicht voor cryptodienstverleners. De kosten van de werkzaamheden van DNB in het kader van de registratieverzoeken die buiten deze reikwijdte vallen, zijn in 2021 ten onrechte aan de cryptodienstverleners doorbelast. 

  Dat de wijze waarop DNB registratieverzoeken beoordeelt in strijd is met de reikwijdte van de in de AMLD5 neergelegde registratieplicht heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van bij de cryptodienstverleners over het jaar 2020 in rekening gebrachte toezichtkosten. In 2019 was er nog geen registratieplicht voor cryptodienstverleners, zodat DNB toen geen registratiekosten heeft gemaakt die in 2020 bij de cryptodienstverleners in rekening zijn gebracht.

  Rechtmatig in rekening brengen

  De rechtbank heeft de beroepen van de cryptodienstverleners tegen de bij hen over het jaar 2020 in rekening gebrachte toezichtkosten ongegrond verklaard.

  De beroepen van de cryptodienstverleners tegen de bij hen over het jaar 2021 in rekening gebrachte toezichtkosten heeft de rechtbank gegrond verklaard. Omdat het rechtmatig in rekening brengen van de toezichtkosten over het jaar 2021 bij de cryptodienstverleners op grond van de thans geldende regelgeving niet mogelijk is, heeft de rechtbank zelf in de zaak voorzien en de besluiten van DNB waarbij zij de toezichtkosten over dit jaar bij de cryptodienstverleners in rekening heeft gebracht, herroepen. 

   ECLI:NL:RBROT:2023:9153 ECLI:NL:RBROT:2023:9157

  Sources


  Article information

  Author: Omar Stewart

  Last Updated: 1699371721

  Views: 1232

  Rating: 3.7 / 5 (62 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Omar Stewart

  Birthday: 1972-01-31

  Address: 145 Rogers Neck, Lake Jessicaborough, SD 25658

  Phone: +3549077829281173

  Job: Phlebotomist

  Hobby: Beekeeping, Card Collecting, Robotics, Coin Collecting, Graphic Design, Cross-Stitching, Hiking

  Introduction: My name is Omar Stewart, I am a dedicated, spirited, Precious, variegated, multicolored, vivid, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.