header banner
Default

(+) Hva er Bitcoin egentlig?


  1. Desentralisert kontroll: Bitcoin-nettverket drives av et desentralisert nettverk av datamaskiner (noder), slik at ingen enkelt aktør har full kontroll over valutaen.

  2. Begrenset tilbud: Det vil bare noensinne være 21 millioner bitcoins i omløp, noe som gir en øvre grense for tilbudet og kan bidra til å motvirke inflasjon.

  3. Anonymitet og pseudonymitet: Transaksjonene er pseudonyme, noe som betyr at brukerne kan gjøre transaksjoner uten å avsløre sin virkelige identitet. Imidlertid er transaksjonene åpne og kan spores på blockchain.

Sources


Article information

Author: Megan Ellis

Last Updated: 1699730882

Views: 959

Rating: 4.4 / 5 (120 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Megan Ellis

Birthday: 2023-01-19

Address: 2897 Cynthia Ridge, New Jessica, TX 62181

Phone: +4149336829861327

Job: Article Writer

Hobby: Woodworking, Bowling, Video Editing, Coffee Roasting, Graphic Design, Camping, Sculpting

Introduction: My name is Megan Ellis, I am a daring, steadfast, valuable, clever, vivid, venturesome, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.