header banner
Default

Ne yazık ki, on milyon dolarlık bir reklam teklifini reddetti


Table of Contents

  TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji Bakanl�klar� b�t�eleri g�r���ld�. Ticaret Bakan� �mer Bolat, mal ihracat�n�n 2023 y�l�n�n ���nc� �eyre�inde Avrupa Birli�i'nde y�zde 1,5, Almanya ve Fransa'da ise y�zde 2,0'nin �zerinde d��erken �in'de y�zde 6,1 oran�nda geriledi�ini hat�rlatarak, 'G20 �lkeleri i�inde ihracat� en fazla d��en �lke olarak dikkat �ekmektedir. 2023 y�l�n�n 3.�eyre�inde mal ihracat�m�z, bir �nceki �eyre�e g�re y�zde 1,4 artarak 64,2 milyar dolar olarak ger�ekle�mi� ve �lkemiz G20 �lkeleri aras�nda mal ihracat�n� son iki �eyrektir artt�rmay� ba�aran tek �lke olmu�tu' ifadelerini kulland�.

  T�rkiye ekonomisinin 2021 y�l�nda y�zde 11,4 oran�nda b�y�yerek son 50 y�l�n en h�zl� b�y�me performans�n� g�sterdi�ini belirten Bolat, '2022 y�l�nda da s�rd�rerek y�zde 5,5 oran�nda b�y�m��t�r. An�lan y�lda b�y�menin yakla��k yar�s� mal ve hizmet ihracat�ndan kaynaklanm�� ve ihracat b�y�menin itici g�c� olmaya devam etmi�tir. T�rkiye ekonomisi 2023 y�l�nda ise ilk �eyrekte y�zde 4,0, ikinci �eyrekte y�zde 3,9 ve ���nc� �eyrekte y�zde 5,9 oran�nda b�y�yerek, 13 �eyrek kesintisiz b�y�me performans�n� s�rd�rm��t�r. B�ylece ekonomimiz y�l�n ilk �� �eyre�inde y�zde 4,7 oran�nda bir b�y�me h�z� yakalam��t�r. Y�l�n ���nc� �eyre�inde kaydedilen g��l� b�y�me performans� yan�nda b�y�menin kompozisyonunda ya�anan iyile�meye de de�inmek istiyorum. �zellikle yat�r�mlarda ya�anan y�zde 14,7 oran�ndaki g��l� art�� ile yat�r�m harcamalar�n�n b�y�meye y�zde 3,4 puan katk� vermesi s�rd�r�lebilir b�y�memiz i�in �nem arz etmektedir. Bu art��ta da makine ve te�hizat yat�r�mlar�n�n aral�ks�z art�� serisi 16 �eyre�e ula�arak 2023 y�l� ���nc� �eyre�inde y�zde 23,7 oran�nda art�� g�stermesi etkili olmu�tur. S�z konusu oran son 9 �eyre�in (2021 II: y�zde 35,7) en y�ksek seviyesinde ger�ekle�mi�tir' dedi.

  "2022 y�l�nda ihracat�m�z y�zde 12,9 oran�nda artarak 254,2 milyar dolar seviyesine ��kt�"

  '2022 y�l�nda ihracat�m�z y�zde 12,9 oran�nda artarak 254,2 milyar dolar seviyesine ��km�� ve 2022 y�l�nda k�resel mal ihracat�ndan al�nan pay y�zde 1,02'ye y�kselmi�tir" diyen Bolat ��yle konu�tu:

  "2023 y�l�n�n ilk iki �eyre�inde ise s�z konusu pay y�zde 1,03'e (y�ll�kland�r�lm��) y�kselmi� bulunmaktad�r. Mal ihracat�m�z 2002'den bu yana 7 kat artt�. �hracat�m�z art�� trendinde olup Kas�m ay�nda bir �nceki y�l�n ayn� ay�na g�re y�zde 5,2 oran�nda artarak 23 milyar dolar seviyesinde ger�ekle�mi�tir. B�ylece en y�ksek Kas�m ay� ihracat de�erine ula��lm��t�r. Bakanl�k olarak faaliyet baz�nda il d�� ticaret istatistikleri ile yapt���m�z etki analizi �al��mas�na g�re, depremin ihracat�m�z �zerindeki etkisinin 6 milyar dolar�n �zerinde oldu�u hesaplanm��t�r. Di�er taraftan, 2023 y�l� Ocak-Eyl�l d�neminde k�resel ihracat hacmi y�zde 1,1, k�resel ithalat hacmi y�zde 3,3 oran�nda azal�rken, k�resel ihracat birim de�er endeksi y�zde 4,8 oran�nda, k�resel ithalat birim de�er endeksi y�zde 3,3 oran�nda azalm��t�r. Ayr�ca, k�resel ticaret hacmi 2023 Eyl�l ay�nda, ge�en y�l�n ayn� ay�na g�re y�zde 3,5 oran�nda azalm��t�r.'

  Bolat, ithalat verilerine de�inerek, 'A�ustos ay�nda y�zde 6,3 gerileyerek 30,3 milyar dolar, Eyl�l ay�nda y�zde 9,1 oran�nda gerileyerek 27,5 milyar dolar olarak ger�ekle�en ithalat�m�z, Ekim ay�nda y�zde 6,9 oran�nda artarak 29,4 milyar dolar olarak ger�ekle�mi�ti. Kas�m ay�nda ise y�ll�k bazda y�zde 5,6 oran�nda azal��la 28,9 milyar dolar olarak ger�ekle�mi�tir. B�ylece Ocak-Kas�m d�neminde ithalat�m�z, bir �nceki y�l�n ayn� d�nemine g�re y�zde 0,5 oran�nda art��la 332,8 milyar dolara ula�m��t�r. Son on iki ayl�k toplamda ise y�zde 1,4 art��la ithalat�m�z 365,4 milyar dolara y�kselmi�tir. A�ustos, Eyl�l, Ekim ve Kas�m'da 2022'ye k�yasla ayl�k bazda gerilemektedir. D�� ticaret a����nda izlenen d�����n etkisi ile cari i�lemler a����nda dengelenme ya�anmakta, son iki ayd�r ayl�k olarak fazla verilmektedir. Y�ll�kland�r�lm�� bazda son �� ayd�r devaml� gerileyen ve Ekim ay� itibariyle 50,7 milyar dolara d��en cari i�lemler a����n�n �n�m�zdeki s�re�te de gerilemeye devam edece�i �ng�r�lmektedir.'

  �hracat�n finansman�na ili�kin bilgi veren Bolat, 'T�rk Eximbank vas�tas�yla ihracat��lar�m�za 2023 y�l� ilk 11 ay�nda toplam 37,9 milyar dolar destek sa�lanm�� olup, bu sene sonunda 41 milyar dolar ihracat destek hacmi hedeflenmektedir. Bankan�n toplam m��teri say�s�, 2023 y�l�nda da artmaya devam etmi� olup, bu firmalar�n y�zde 84,1'i KOB�'dir. Yine son d�nemde Bakanl���m�z, Hazine ve Maliye Bakanl��� ve T�rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas�n�n yak�n koordinasyon i�inde y�r�tt��� �al��malar sonucunda ihracat��lar�m�z�n finansmana ula��m�n� rahatlatacak de�i�ikliklere gidilmi�tir. Bu kapsamda reeskont kredilerinin g�nl�k limiti 10 kat�na g�nl�k 3 milyar 50 milyon TL'ye y�kseltilmi�, reeskont kredi faizleri a�a�� �ekilmi� ve KOB� limitleri ve net ihracat�� ko�ullar�nda d�zenleme yap�lm��t�r' diye konu�tu.

  "T�rkiye Y�zy�l�na yepyeni hedeflerle giriyoruz"

  Bolat �unlar� kaydetti:

  'Ticaret Bakanl��� olarak, ihracat odakl� �reten ve b�y�yen T�rkiye'de; T�rkiye Y�zy�l�na yepyeni hedeflerle giriyoruz. 2028 y�l�nda k�resel mal ihracat�nda �lkemiz pay�n� y�zde 1,3'e, KOB�'lerin ihracattaki pay�n� y�zde 32'ye, E-�hracat�n toplam ihracattaki pay�n� y�zde 10'a, y�ksek ve orta-y�ksek teknolojili �r�n ihracat� pay�n� y�zde 49,5'e ��kartmay� hedefliyoruz. �lkemiz ekonomisinin ve ihracat�n�n son 20 y�lda geldi�i noktan�n, art�k geleneksel pazarlar�m�z�n �tesine ge�memiz gerekti�i bilincinde olarak ihracat menzilimizi daha uza�a ta��mak, ufkumuzu daha da �telere g�t�rmek i�in ge�ti�imiz y�l tan�t�m�n� yapt���m�z Uzak �lkeler Stratejisi'ni hayata ge�irdik. �te yandan, �slam �lkeleri ile ihracat potansiyelimizi ger�ekle�tirmek amac�yla '�slam �lkeleri �hracat Geli�tirme Stratejisi'ni hayata ge�irdik. An�lan Strateji ile �slam �lkelerinin ihracat�m�zdaki y�zde 26'l�k pay�n�n 2028 y�l�nda y�zde 30'a y�kselmesini hedefliyoruz.'

  Bakan Bolat, T�rkiye'nin �srail'e ticaretinin y�zde 48 azald���na dikkat �ekerek, 'Mevcut ticaretin devlet �irketleri de�il, �zel �irketler arac�l���yla yap�lmaktad�r. Bunlar�n bir�o�u da uluslararas� firmalar taraf�ndan yap�lmaktad�r. T�rkiye olarak ihracat�m�z�n y�zde 31'i T�rkiye'de do�rudan yat�r�m yapm�� uluslararas� firmalar taraf�ndan yap�lmaktad�r. �lkemizden Filistin'e g�nderilen mallar �srail �zerinden ve buran�n g�mr�kleri �zerinden Filistin'e girebilmektedir. Var�� yerine �srail yaz�lmak zorundad�r. �srail, Filistin'e direkt g�nderilen mallar� tan�mamaktad�r' dedi.

  "�malat sanayi ihracat�m�z� 33 milyar dolardan 240 milyar dolar seviyesine y�kselttik"

  Sanayi ve Teknoloji Bakan� Mehmet Fatih Kac�r, sanayile�me tarihinin seyrini de�i�tirmeyi Cumhurba�kan� Erdo�an liderli�inde AK Parti iktidarlar�yla millet�e ba�ard�klar�n� kaydederek, 'Askeri insans�z hava arac� �retiminde d�nyada lider, ticari ara�, g�ne� paneli, beyaz e�ya, �imento �retiminde Avrupa'da birinci, 21 y�l i�inde Organize Sanayi B�lgesi say�s�n� 192'den 353'e ��karan, OSB'lerde �retimde olan sanayi alan� say�s�n� 11 binden 58 bine; istihdam� 415 binden 2,5 milyona y�kselten, �elik ihracat�n� 6 kat art�rarak, 24 milyar dolara, makine ihracat�n� 9,5 kat art�rarak 23 milyar dolara, kimya ihracat�n� 10 kat art�rarak 30 milyar dolara, otomotiv ihracat�n� 13 kat art�rarak 32 milyar dolara y�kselten bir T�rk sanayii in�a ettik. �malat sanayi ihracat�m�z� 33 milyar dolardan 240 milyar dolar seviyesine y�kselttik. B�t�n bunlar� ba�arman�n yan�nda, t�m bu kazan�mlar�n kal�c� olmas�n� ve Cumhuriyetimizin ikinci asr�n� 'T�rkiye Y�zy�l�' yapmay� m�mk�n k�lacak �ok �nemli bir i� daha yapt�k' ifadelerini kulland�.

  Bakan Kac�r, Milli Teknoloji Hamlesi yolculu�umuzda Ar-Ge ve inovasyona her daim �ncelik verdiklerini aktararak, 'Ar-Ge harcamalar�m�z 21 y�lda, y�ll�k 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara y�kseldi. Sa�lad���m�z destek mekanizmalar�yla �zel sekt�r�m�z Ar-Ge k�lt�r�n� benimseyerek teknoloji ve inovasyon altyap�m�zda �nc� rol �stleniyor. Bu y�l T�B�TAK eliyle 180 �niversitenin ve 2 bin 600 firman�n 7 bin 500'den fazla projesine 5,1 milyar lira destek sa�l�yoruz. 60 �ehrimizde kurdu�umuz 101 teknopark�m�zda, 9 bin 951 giri�imimizle teknoloji geli�tirme yolculu�umuzu s�rd�r�yoruz. Bin 623 Ar-Ge ve tasar�m merkezine sahibiz. Kurdu�umuz bu altyap�n�n neticelerini g�r�yor, meyvelerini al�yoruz' �eklinde konu�tu.

  "Savunma sanayii alan�nda y�ll�k 240 milyon dolardan 5,5 milyar dolara y�kselen ihracat�m�z bunun en g�zel �rne�idir"

  Savunma sanayine ili�kin bilgi veren Kac�r, 'Savunma sanayii alan�nda y�ll�k 240 milyon dolardan 5,5 milyar dolara y�kselen ihracat�m�z bunun en g�zel �rne�idir. Elbette tam ba��ms�zl�k ve kalk�nma hedeflerimize eri�mek ad�na bu ba�ar�lar� savunma sanayii ile s�n�rl� tutamay�z. Ama savunma sanayiindeki ba�ar� ve tecr�beden �ok �ey ��rendik. Yeni bir end�stri politikas�n� bu ��reti temelinde in�a ettik. Kamunun dahli ve etkin y�nlendirmesinin; y�ksek teknoloji kabiliyetleri i�in anahtar oldu�unu d�nya �imdilerde daha �ok konu�uyor belki ama, biz bunu 21 y�lda ba�ararak ��rendik. Baz� alanlarda ba�kalar� bizden �nde g�r�nseler de teknolojideki paradigma de�i�imlerinin, bize onlar�n �n�ne ge�me f�rsat� sundu�unu g�rd�k ve tecr�be ettik' ifadelerini kulland�.

  U�an ak�ll� mobilite ile birlikte T�rkiye i�in bir f�rsat penceresi do�aca��n� belirten Kac�r, 'Savunma sanayiinde insans�z hava ara�lar�yla elde etti�imiz kazan�mlar� bu alana ta��yarak d�nyan�n �nc� �lkelerinden biri olaca��z. Hem mobilite teknolojileri hem enerji santrallerinde depolama ��z�mleri a��s�ndan kritik �neme sahip batarya alan�nda yat�r�mlar�m�z� h�zland�raca��z. 35 Gwh kapasite hedefiyle ger�ekle�ecek batarya �retim tesisi yat�r�mlar�na te�vik verdik. Kayseri ve Ankara'da lityum iyon batarya �retim tesisleri a�t�k. T�rkiye'nin Otomobili Togg'un batarya mod�llerinin �retimini �lkemizde ger�ekle�tiriyoruz. Batarya h�cresinin �retimine ili�kin de haz�rl�klar�m�z� s�rd�r�yoruz. �evre dostu elektrikli ara�lar�n yayg�nla�mas�n� desteklemek i�in, �lkemizin t�m �ehirlerinde �arj istasyonlar� kurulmas�n� sa�lad�k. 81 �ehrimizde 11 bin 502 halka a��k �arj ba�lant�s�na ula�t�k. Elektrikli ara� ba��na d��en h�zl� �arj istasyonu say�s�nda Avrupa'da birinciyiz. Savunma sanayimizde milli ak�ll� m�himmatlar�n foto dedekt�rlerinin ve milli radar sistemlerinin �iplerini yerli olarak tasarl�yor ve �retiyoruz. Kuraca��m�z yeni �ip �retim tesisiyle otomotiv, beyaz e�ya ve savunma gibi sekt�rlerde kullan�lan geli�mi� sens�rlerin tasar�m ve imalat�n� �lkemizde yapaca��z. Yerli ve milli g�ne� panellerimizle g�ne� enerjisinde D�nya'da s�z sahibi olaca��z. Avrupa'da 2030 y�l�na dek olu�acak 400 GW g�ne� paneli talebini kar��layabilecek, b�lgedeki tek �lke T�rkiye'dir' dedi.

  "�ocuklar�m�z taraf�ndan geli�tirilen bir proje de Uluslararas� Uzay �stasyonunda astronotumuzun ger�ekle�tirece�i deneylerden biri olacak"

  Bakan Kac�r ��yle konu�tu:

  '7,5 milyar avro b�t�eli Dijital Avrupa Program�'na kat�ld�k. Program kapsam�nda s�per bilgisayarlara, yapay zek� test ve deney tesislerine, a��k veri alanlar�na KOB�'lerimiz ve ara�t�rmac�lar�m�z i�in eri�im imk�n� sa�layaca��z. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez bir T�rk vatanda��m�z�, Alper Gezeravc�'y� Uluslararas� Uzay �stasyonu'nda bilimsel deneyler ger�ekle�tirmek �zere 9 Ocak 2024 tarihinde uzaya g�nderece�iz. Mu� Bilim ve Sanat Merkezinde �ocuklar�m�z taraf�ndan geli�tirilen bir proje de Uluslararas� Uzay �stasyonunda astronotumuzun ger�ekle�tirece�i deneylerden biri olacak. Mu�'u, Diyarbak�r'�, �stanbul'u, Trabzon'u, Edirne'yi, Mu�la'y� ay�rt etmeden; t�m gen�lerimizin hayallerini, projelerini, hedeflerini desteklemeye devam edece�iz. Milli Uzay Program� hedeflerimizden "Ay Misyonu" kapsam�nda uzay arac�n�n tasar�m ve �retim �al��malar�n� tamamlayarak bu g�revde kullan�lacak hibrit yak�tl� roket motorunu geli�tirece�iz.'�HA

  Sources


  Article information

  Author: Mr. Marc Copeland

  Last Updated: 1702697041

  Views: 739

  Rating: 3.6 / 5 (117 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mr. Marc Copeland

  Birthday: 1912-02-19

  Address: 88750 Fisher Street Apt. 991, North Jeffreyside, KS 13948

  Phone: +3934379347942641

  Job: Radio DJ

  Hobby: Skiing, Bird Watching, Juggling, Cooking, Arduino, Running, Cycling

  Introduction: My name is Mr. Marc Copeland, I am a apt, Determined, receptive, steadfast, clever, daring, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.