header banner
Default

De te hoge kosten voor het toezicht op cryptocurrencies hebben DNB op de vingers getikt


Table of Contents

  Eerder dit jaar klaagden elf Nederlandse cryptobedrijven De Nederlandsche Bank aan omdat de toezichthouder te hoge toezichtkosten zou hebben doorberekend. En daar is de Rotterdamse rechtbank in meegegaan: DNB moet nu een deel van die kosten terugbetalen.

  De rechtszaak heeft te maken met het feit dat DNB de kosten die gemoeid zijn met zijn controlewerkzaamheden in rekening brengt bij de onder toezicht staande instellingen. Maar die kosten – die soms tot enkele tonnen kunnen oplopen – zouden volgens de cryptobedrijven (waaronder Bitvavo) veel te hoog zijn.

  Omdat cryptobedrijven enkel een registratieplicht bij DNB hebben, zijn ze van mening dat ze niet als onder toezicht staande instellingen gekenmerkt kunnen worden en daarom maar een deel van de toezichtkosten hoeven te betalen.

  DNB op de vingers getikt vanwege te hoge crypto-toezichtkosten

  En daar gaat de rechtbank deels in mee. Hoewel de rechter heeft bepaald dat de cryptobedrijven wel degelijk als onder toezicht staande instellingen aangemerkt moeten worden, zou de manier waarop DNB de registratieverzoeken beoordeelt in strijd zijn met de Europese antiwitwasrichtlijn. De kosten van deze werkzaamheden zijn daarom in 2021 ten onrechte doorbelast.

  Het bedrag dat de toezichthouder tot nu toe te veel heeft gevraagd, moet terug worden betaald. Om welk bedrag dat gaat is nog niet bekend, maar door de rekeningen van 2020 en 2021 is in ieder geval een streep gezet.

  Sources


  Article information

  Author: Margaret Durham

  Last Updated: 1698457921

  Views: 999

  Rating: 3.6 / 5 (30 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Margaret Durham

  Birthday: 1981-09-27

  Address: 9944 Chad Brook, East Courtney, WV 65849

  Phone: +4213845675025627

  Job: Data Scientist

  Hobby: Card Collecting, Knitting, Bird Watching, Badminton, Running, Geocaching, Yoga

  Introduction: My name is Margaret Durham, I am a persistent, fearless, ingenious, daring, important, Precious, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.